Online přihláška

Jméno a příjmení:
Tréninková skupina:
Rodné číslo:
Zdravotní omezení:
Telefonní kontakt:
Odkud o nás víte:
E-mailová adresa:

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby Spolek Karate Vision zpracovával osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, váhová kategorie a elektronický kontakt (mobilní číslo a email) za účelem realizace práv a povinností souvisejících s členstvím a činností ve Spolku Karate Vision. Dále souhlasím s tím, že Spolek Karate Vision je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích. Tyto osobní údaje, včetně rodného čísla, je Spolek Karate Vision oprávněn zpracovávat i po ukončení mého členství ve Spolku Karate Vision, a to výlučně jen v rozsahu nezbytném k naplňování svého účelu. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech mých právech a povinnostech, jakož i dalších skutečnostech dle platné právní úpravy, zejména pak nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu (GDPR).

Klepnutím na odeslat poskytujete výše uvedený informovaný souhlas s dalším zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu (GDPR).